» Devarim

Devarim

Vaetjanan

Ekev

Ree

Shoftim

Ki Tetzé

Ki Tavo

Nitzavim-Vaielej

Haazinu

Veto HaBerajá